stem anatomy

Stem Parts Label (Mon, 18 Sep 2017 16:09:00)
Stem Parts Label (Sat, 17 Aug 2019 14:29:51)
Stem Parts Label (Sat, 17 Aug 2019 14:31:41)
Stem Parts Label (Fri, 21 Jan 2022 18:30:09)