openingscreen

PowerPoint 2010 Opening Screen (Thu, 05 Sep 2013 22:43:16)
PowerPoint 2010 Opening Screen (Fri, 06 Sep 2013 12:20:12)